Image on page
Image on page
Image on page
Image on page

Regulamin

Operatorem witryny internetowej jest Winny Skład sp. z o.o., ul. Brzozowa2, Stróża-kolonia, 23-206 Stróża. Firma jest płatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP 77151939322.

Winny Skład Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu oraz o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Miejscem zawierania umów Grono Sklep z Winem & Wine Bar w Lublinie, ul.Jasna 7 lok 10.

Warunki ogólne

Celem działania witryny internetowej jest gromadzenie i udostępnianie informacji na temat produktów dostępnych w Grono Sklep z Winem & Wine Bar oraz ich dostępności .

Dane zamieszczone na witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej, oraz zasobu wiedzy nt. wina i alkoholi, oraz kultury ich picia w Polsce i na świecie.
Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulamin) mowa o:
– Towarach – rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie https://sklepzwinem.gronolublin.pl/
– Sprzedawcy – rozumie się przez to operatora witryny https://sklepzwinem.gronolublin.pl/
– Kliencie – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną bądź prawną korzystającą z usługi prowadzenia konta na naszym serwisie lub dokonującą rezerwację Towarów;
– Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, która nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub wykonywanym wolnym zawodem;
– Użytkowniku – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające witrynę
– Rejestracji – rozumie się przez to proces zakładania konta przez Użytkownika
– Gościu – rozumie się przez to Użytkownika niezarejestrowanego, który dokonuje rezerwacji
– Dniach roboczych – rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
– Rezerwacji – rozumie się złożenie zapytania ofertowego
– Stronie produktowej – podstrona na witrynie, na której przedstawione są informacje na temat Towaru.
Korzystanie z witryny https://sklepzwinem.gronolublin.pl/ i dokonywanie rezerwacji odbywa się na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
Korzystanie z witryny przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich i trzeźwych.

Realizacja rezerwacji

Złożenie zapytania ofertowego odbywa się poprzez wskazanie wybranego Towaru i wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi. W zamówieniu Klient wskazuje:
– rezerwowany Towar lub Towary
– dane kontaktowe
– warunkowo dane do faktury
– numer telefonu kontaktowego;
– termin realizacji rezerwacji

Uprawnionymi do składania zapytań i rezerwacji w tym do ich akceptacji oraz do odbioru Towaru są wyłącznie osoby:
– pełnoletnie
– trzeźwe w chwili składania zamówienia i jego odbioru
– którym na podstawie art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych

Po złożeniu zapytania Klient otrzymuje na adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zapytania, następnie po weryfikacji zamówienie następuje potwierdzenie jego wraz z informacją dotyczącą szczegółów rezerwacji.

W przypadku, gdy zapytanie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zapytania lub zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 11:00 najbliższego dnia roboczego.
Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji rezerwacji.

Do każdego zapytania, dokonanego w witrynie, wystawiany jest dokument sprzedaży w momencie odbioru towaru.


Celem weryfikacji danych podawanych w czasie składnia zapytania złożonego na stronie internetowej lub telefonicznie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania używanych środków technicznych, takich jak: telefon, e-mail dla zapewnienia dowodów świadczących o fakcie złożenia zapytania i jego warunkach, a także tożsamości Klienta, niezbędnych do jego realizacji.

Polityka cenowa

Wszystkie ceny prezentowane na witrynie są cenami brutto.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena potwierdzona przez Sprzedawcę w e-mailu potwierdzającym dostępność produktów.

Formy płatności

Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
osobiście gotówką lub kartą, przelewem lub blikiem .
W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie, o czym Klient będzie informowany najpóźniej w chwili weryfikowania dostępności produktów.

Dostawa

Dostawy realizowane są TYLKO gdy zamawiającym jest podmiot gospodarczy – firma. Osoby fizyczne odbierają zamówienia w sklepach wskazanych w zapytaniu. Dostawy realizowane są poprzez firmę transportową w godzinach 9.00 – 18.00. Dostawy w innych porach realizowane są na życzenie Klienta i mogą wiązać się z dodatkową opłatą. O wysokości dodatkowej opłaty Klient zostanie poinformowany najpóźniej w momencie potwierdzenia rezerwacji.
Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zapytania.
Zapytania są realizowane tylko na terenie Polski w Dni Robocze.
Dostawa Towaru przez firmę transportową następuje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta.
Osoba doręczająca jest zobowiązana do wykonania w imieniu i na rzecz Sprzedawcy wszelkich czynności, do jakich zobowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Towar nie zostanie wydany osobie niepełnoletniej lub której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości. W przypadku powstania wątpliwości co do pełnoletniości osoby odbierającej Towar, dostawca ma obowiązek sprawdzić dokument tożsamości osoby odbierającej zamówienie i dokonać weryfikacji pełnoletności. W przypadku braku możliwości wylegitymowania dostawa nie będzie wydana.

Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży – faktura – jest dołączany do przesyłki.
Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zapytania.
W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zapytania lub Towar uległ uszkodzeniu Klient zobowiązany jest do nie przyjęcia przesyłki. Przesyłka zostanie nadana ponownie lub Klientowi zostaną przesłane środki pieniężne z powrotem na konto.

Reklamacje i zwroty

Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.

Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują m.in. uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta.

Polityka Bezpieczeństwa

Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa.

Polityka prywatności

W czasie korzystania z witryny Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.
Dane wskazane w ust. 1, będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zapytania (w tym rozpatrywania reklamacji). Wykorzystanie danych w innym celu jak chociażby w celu obsługi, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji, nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika.
Jeśli Użytkownik zgodzi się w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie newslettera, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204).
Dane osobowe umieszczone w bazie danych są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zapytania. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane.
Niektóre obszary witryny https://sklepzwinem.gronolublin.pl/ mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania plików Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku.

Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sprzedawcą w punkcie sprzedaży i następuje dopiero po e-mailowym ustaleniu warunków realizacji rezerwacji. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z towarem i dokumentem sprzedaży.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na witrynie. Do zapytań złożonych przed momentem wejścia w życie zmian w Regulaminie mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie od dnia 10-07-2020.